Termeni și Condiții

 1.   1,Toya cPĂRȚILE ÎNTRE CARE SE ÎNCHEIE CONTRACTUL

Clientul va încheia prezentul contract de transport/notă de transport (NT) cu reprezentanții TOYA CURIER sau cu oricare din societățile contractate de TOYA CURIER  în vederea efectuării serviciilor de poștă și curierat rapid de documente/colete/marfă.

Prin acest contract, Clientul își da acceptul cu privire la subcontractarea întregului contract de transport și/sau a servicii adiționale sau a unei părți al/ale acestuia, în condițiile stabilite de TOYA CURIER.

 

 1. ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE TRANSPORT

În momentul preluării de către TOYA CURIER a expedierii, Clientul va accepta Condițiile Generale de Furnizare a Serviciilor Poștale aprobate de ANCOM și postate pe site-ul web, precum și prezentii Termeni și Condiții de Transport, în numele sau, precum și în numele altei persoane care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent dacă a semnat sau nu notă de transport (NT).

 

 1. ARTICOLE PERICULOASE/INTERZISE

TOYA CURIER nu accepta expedierea marfurilor periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile internationale IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internationale referitoare la transport sau servicii aditionale in legatura cu bunurile periculoase. TOYA CURIER nu accepta expedieri ce contin bunuri interzise.

 

 1. INSPECȚIE

La preluare, TOYA CURIER are dreptul să inspecteze expedierea Clientului, în situația în care există indicii că bunurile conținute sunt interzise sau restricționate la transport.

 

 1. RUTE

Rutele precum și modalitățile de transport ale expedierilor Clientului sunt la aprecierea /discreția TOYA CURIER.

 

 1. TARIFE. MODALITĂȚi DE PLATĂ

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciului de transport efectuat între locațiile specificate pe nota de transport (NT), conform tarifelor în vigoare practicate de TOYA CURIER la dată efectuării transportului sau în conformitate cu cele stabilite/negociate separat cu Clientul, în termen de 15 zile de la dată emiterii facturii; în situația în care între TOYA CURIER și Client nu există un contract negociat, Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciului de transport efectuat la preluarea expedierii sau, după caz, la livrarea acesteia.

În cazul în care Clientul ne înștiințează asupra faptului că acesta a agreat că destinatarul sau o terță parte să achite contravaloarea serviciului de transport efectuat prin intermediul TOYA CURIER (sau/și orice alte taxe sau costuri suplimentare), iar aceștia refuză această plata, TOYA CURIER își rezervă dreptul de a recupera de la Client sumele în cauza.

 

 1. ADRESE GREȘITE/IMPOSIBILITATE DE LIVRARE

În cazul în care adresa de destinație specificată de către Client pe notă de transport este greșită, TOYA CURIER va face tot posibilul să găsească adresa corectă. Dacă această adresa se află la o altă destinație, Clientul va fi înștiințat despre această, iar TOYA CURIER va efectua redirecționarea expedierii după primirea acordului Clientului. În cazul în care expedierea nu poate fi livrată (de ex. destinatar lipsa de la domiciliu), TOYA CURIER va lăsa o notă scrisă la adresa destinatarului prin care îi este adusă la cunoștință încercarea de livrare sau va trimite un sms pe numărul de telefon al destinatarului. Aceasta va conține numărul notei de transport, precum și un număr de telefon al TOYA CURIER. Dacă livrarea nu s-a putut efectua nici după o a două încercare sau dacă destinatarul refuză să accepte expedierea, TOYA CURIER va încerca să contacteze Clientul pentru a cădea de acord asupra următoarelor operațiuni. Clientul este de acord să plătească orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirecționarea ei, de distrugerea sau încercarea de efectuare a unei noi livrări conform noii solicitări, la tarifele TOYA CURIER aplicabile în momentul efectuării transportului.

 

 1. RESPONSABILITATEA CLIENTULUI

Prin încheierea notei de transport și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor TOYA CURIER, Clientul garantează următoarele:

 1.  conținutul expedierii (incluzându-se în acest caz, dar fără a se limita la greutatea sau la numărul de articole aferente expedierii Clientului) a fost descris corect pe notă de transport (NT).
 2.  conținutul expedierii a fost etichetat și ambalat corespunzător de către expeditor pentru a-l proteja împotriva riscurilor obișnuite de transport, precum și riscurilor ce pot apărea în procesele de sortare, manipulare; în cazul expedierilor incorect ambalate de către expeditor, TOYA CURIER nu răspunde de nici o eventuală deteriorare a expedirii în timpul transportului;
 3.  descrierea conținutului expedierii este conformă cu realitatea, iar notă de transport (NT) și adresa destinatarului sunt completate corect și lizibil;
 4.  Clientul a declarat corect greutatea expedierii;
 5.  Expedierea nu are în componentă bunuri interzise sau restricționate de regulamentele interne și internaționale;
 6.  dacă se constată lipsuri din marfă livrată, deși această a fost preluată și predată sigilată, iar ambalajul era intact, TOYA CURIER este absolvit de orice răspundere juridică.

 

 1. LIMITA DE RĂSPUNDERE TOYA CURIER

Răspunderea TOYA CURIER este limitată după cum urmează:

 1.  în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
  1. cu intreagă valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;
  2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
  3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;
 2.  în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
  1. cu valoarea declarată pentru partea lipsa, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsa din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3.  în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreagă valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreagă valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

În caz de pierdere sau distrugere totală a expedierii, în afară despăgubirilor prevăzute mai sus, TOYA CURIER restituie Clientului și tarifele aferente serviciului pentru care Clientul a optat și pe care TOYA CURIER le-a încasat la preluarea expedierii, precum și dobânda legală penalizatoare, conform legii.

TOYA CURIER nu acordă despăgubiri în cazul ambalărilor necorespunzătoare.

 

 1. EXCEPȚII

TOYA CURIER nu poate fi ținut răspunzător pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri că rezultat al unor:

 1. Circumstanțe independente de vointă noastră, în condițiile legii, dar fără a se limita la:
 2. Cazul fortuit: blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei, căderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, accidente rutiere independente de transportul nostru, întreruperi locale sau naționale ale transportului rutier sau probleme mecanice ce pot apărea în modul de transport, etc;
 3.  Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni, incendii, inundații, ceață, zăpadă sau îngheț, deversări de fluvii, parasiri de albii, etc;
 4. Cauze umane: războaie, starea de asediu, greve, embargouri, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, dispute locale, revolte civile, acte criminale ale terților, cum ar fi furtul sau incendiere intenționată, etc;
 5.  Pierderi sau daune indirecte (piederi de profit, de venit, de dobânzi, piețe de desfacere, licitații, de reputație, de oportunitate, etc).
 6.  Deteriorările de natură electrică sau magnetică, ștergerea înregistrărilor electronice, fotografice sau a imaginilor.

 

 1. EXTINDEREA LIMITEI DE RĂSPUNDERE

Riscul pierderii sau deteriorării conținutului unei expedieri poate fi acoperit prin extinderea limitei de răspundere a transportatorului. TOYA CURIER pune la dispoziția clienților săi acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxă procentuală din valoarea declarată a expedierii; serviciul este activat doar dacă se completează căsuța corespunzătoare de pe nota de transport (NT) și după ce se efectuează plata aferentă acestui serviciu conform contractului încheiat de Client și TOYA CURIER. Extinderea limitei de răspundere nu acoperă pierderile și daunele indirecte sau speciale (menționate anterior).

 

12.MODUL DE SOLUȚIONARE AL RECLAMAȚIILOR

În cazul în care Clientul dorește să facă o reclamație ca urmare a pierderii, livrării greșite, deteriorării parțiale sau totale a unei expedieri, precum și o reclamație referitoare la angajații TOYA CURIER, Clientul trebuie să respecte procedura menționată mai jos.

 1. Reclamația trebuie făcută în scris și trebuie trimisă la sediul central TOYA CURIER, în atenția Departamentului Relații Clienți, în maxim 7 zile calculate de la data la care expedierea a fost preluată de către TOYA CURIER de la Client.
 2. Reclamația trebuie documentată prin punerea la dispoziție de către Client a tuturor datelor relevante privind evenimentul produs și reclamat, inclusiv al ambalajului original al expedierii.
 3. Conform prevederilor legale și în concordanță cu prevederile contractuale stabilite între TOYA CURIER și Clienții săi, termenul de soluționare/închidere al reclamațiilor este de 90 de zile calculate din momentul înregistrării acestora.
 4. Dacă reclamația Clientului se dovedește a fi întemeiată, acesta va fi despăgubit de TOYA CURIER în maxim 30 de zile de la soluționarea și închiderea reclamației, respectiv de la momentul recepționării facturilor de despăgubire emise de Client.
 5. Despăgubirea se acordă Clientului la valoarea de achiziție/producție a conținutului expedierii și se virează în contul acestuia în termen de 30 zile de la recepționarea facturilor de către departamentul Reclamații TOYA CURIER.
 6.  În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an. Termenul menționat este termen de prescripție și curge de la dată depunerii trimiterii poștale.
  7. Toya Curier va emite bilunar facturi pentru serviciile prestate pe care le va comunica clientilor doar pe email la adresa indicata de catre client. Orice reclamatie asupra facturii se realizeaza in termen de 3 zile calendaristice de la comunicare, dupa acest interval factura se considera corecta, valida si acceptata.
  8.In cazul in care clientul nu achita in termenul scadent indicat pe factura contravaloarea facturilor, Toya Curier va percepe penalitati de intarziere calculate de la data scadentei si pana la achitarea integrala a debitului, cuantumul penalitatilor putand depasi cuantumul debitului datorat.

TOYA CURIER își rezervă dreptul de a respinge reclamația Clientului în cazul în care nu este respectată procedura descrisă mai sus

 

 1. DATE PERSONALE. JURISDICȚIE

Legea aplicabilă este legea română. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau încetarea prezentilor Termeni și Condiții se vor rezolva pe cale amiabilă de către reprezentanții părților. În cazul imposibilității unei înțelegeri între Client și TOYA CURIER, soluționarea litigiului va fi făcută pe cale judecătorească de către instanța competență de la sediul TOYA CURIER. În scopul desfășurării activității sale și a îndeplinirii contractului de transport, TOYA CURIER procesează date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul nr.679/2016 (GDPR).

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către TOYA CURIER și beneficiază de o serie de drepturi cu privire la datele sale personale conform aceluiași Regulament.

Detalii despre drepturile Clientului conform GDPR sunt prevăzute în Politică TOYA CURIER privind prelucrarea datelor personale, disponibilă pe site-ul www.toyacurier.ro

14. Despagubiri
 a)Clientul își asuma intreaga responsabilitate pentru ambalarea necorespunzatoare a
expeditiilor, atat in ceea ce privește starea exterioara, cat și ambalarea marfurilor din interiorul acestora;
 b) Toya Curier raspunde in cazul deteriorarii totale, sau a disparitiei pe timpul transportului a
expeditiilor, urmand sa plateasca despagubiri dupa cum urmeaza:
 c) pentru expeditiile fara valoare declarata , despagubirea este egala cu suma reprezentand de 5 ori
tariful expeditiei, indiferent de greutatea in cauza, in caz de pierdere totala, distrugere totala sau
deteriorare.
 d) pentru expeditiile cu valoare declarata, va despagubi 100 % din valoarea declarata in cazul in care
clientul a platit cu titlu de asigurare 5% din aceasta valoare, care se adauga la costul total de
transport al expeditiei, fara TVA, în baza documentelor justificative solicitate de către Toya Curier .
 e) Toya Curier raspunde in cazul distrugerii parțiale, deteriorarii parțiale, pe timpul
transportului a coletelor sau plicurilor, urmand sa plateasca despagubiri dupa cum urmeaza:
 f) pentru expeditiile cu valoare declarata, va despagubi partea lipsa, distrusa sau deteriorata ori cu
cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata in cazul in care clientul a platit
cu titlu de asigurare 5% din aceasta valoare, in baza documentelor justificative solicitate de catre
Toya Curier.
 g) pentru expeditiile fara valoare declarata, despagubirea este egala cu suma reprezentand de 5 ori
tariful expeditiei unui colet, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare.
 h) pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despagubesc.

 

 

Intră în contact cu noi pentru a primi mai multe detalii.

Îți stăm la dispoziție pentru a răspunde la orice fel de întrebări ai avea. Completează formularul de mai jos pentru a intra în contact cu noi, iar noi te vom ajuta cu cel mai mare drag.